Ydelser

Ydelser

 

 

 

 

Undervisningsforløb

Jeg har tilrettelagt nedenstående forløb med udgangspunkt i den bedst tilgængelige / mest valide forskning indenfor pgl. områder samt pædagogiske og didaktiske overvejelser, som bunder i flere års praksiserfaring med forebyggelse af risikoadfærd. Forløbene differentieres efter den relevante aldersgruppe. Forløbene er dialogbaserede, har en høj grad af involvering og indeholder skiftende arbejdsformer.


Ungdomsliv online - netetik og digital dannelse (3. - 10. klasse)


Dit liv, dit valg - kriminalitet og konsekvenser (6. - 10. klasse)


Helt normalt? - forebyggelse af sociale misforståelser omkring alkohol, rygning og festkultur (6.-8. klasse)


Alle forløb indledes med en anonym survey, som afdækker elevernes egne erfaringer med og for-forståelser omkring emnet. Data inddrages i forløbet, så dette tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og klassens aktuelle situation.


Dette giver ligeledes et godt afsæt til et evt. opfølgende forældremøde."Vores 6. klasse havde en rigtig god formiddag med forløbet, som eleverne syntes var sjovt og lærerigt. Andreas var god til at fange eleverne, og de fandt emnet spændende og vedkommende, særligt fordi tallene kom fra deres egen klasse.

Eleverne var meget optaget af forløbet, og var rigtig gode til at reflektere over, hvordan de troede andre jævnaldrende agerer. De blev overraskede over, at der i virkeligheden er så få, der gør de ting, som de troede, at mange andre i klassen gør/må. De var også overraskede over, at forskellen på unge i land og by ikke var så store, som de forestiller sig.
Særligt tankevækkende for dem var øvelsen, hvor de først skulle svare på spørgsmål i det åbne forum, og dernæst skulle svare med bind for øjnene. Det faktum, at ingen kunne se hvad de svarede, fik dem til at svare langt hurtigere end, når kammeraterne kunne se dem. Det fik dem til at indse, hvor meget de er styret af, hvad andre tænker, gør og mener.
Til slut havde de nogle klare ønsker til, hvilke aftaler deres forældre skulle lave omkring fest- og alkoholkultur. De vidste godt, at deres forældre repræsenterer mange forskellige holdninger, men gav klart udtryk for, at det netop derfor er rart at have faste aftaler at holde sig til."


Skoleleder, Kalundborg Kommune

Forældreoplæg 

Der er en direkte sammenhæng mellem børn og unges risikoadfærd og grænser og aftaler, de har med deres børn.


Jeg faciliterer dialogbaserede forældreoplæg med udgangspunkt i ovenstående undervisningsforløb.


Det overordnede formål med forældreoplæggende er derfor, at forældrene skal motiveres til at:


 1. Tage stilling til hvor deres grænser går
 2. Gå i dialog med den øvrige forældregruppe
 3. Forventningsafstemme og evt. lave aftaler


  Med udgangspunkt i ovenstående inddrages forældrene aktivt i en dialog omkring forskellige cases og statements, som knytter sig til dilemmaer omkring den/de typer af risikoadfærd som ønskes i fokus. Dette med henblik på at italesætte normer for at modgå fremtidige misforståelser omkring normer i forældregruppen. Er der blandt forældrene stemning for en fælles aftale omkring alkohol, rygning, SMS-tider, festkultur mm. udfærdiges et udkast til en forældreaftale.         

                Undervisningskoncept

  Med udgangspunkt i undervisningskonceptet "Helt Normalt?" tilbyder jeg uddannelse / opkvalificering af fagpersoner i metoden social pejling. Konceptet lægger op til et forløb bestående af:


  • En forberedende online-survey
  • En temadag (fire lektioner)
  • Et opfølgende forældremøde
  • Inspiration til opfølgning på forløbet

   

  Undervisningskonceptet tager udgangspunkt i "Kalundborg-modellen for social pejling", som er baseret på de nyeste evalueringer og anbefalinger af tidligere videnskabelige forsøg med social pejling (Ringstedforsøget, Aarhuseksperimentet, Albertslundforsøget m.fl.) samt flere års undervisningserfaring med metoden.

  Nedenfor skitseres hvad hver af de fire del-elementer repræsenterer.


  Forberedende survey

  Den forberedende survey afdækker elevernes egne holdninger, erfaringer og forestillinger om klassekammeraters og jævnaldrendes risikovillighed i forhold til bestemte former for risikoadfærd (afhængig af målgruppen), eks. indtag af alkohol, tobaksrygning, digital risikoadfærd mv. Surveyen giver indblik i hvilke områder, der skal fokuseres på i undervisningen og det efterfølgende forældremøde. Resultaterne giver underviseren mulighed for at stille skarpt på elevernes egne forudsætninger. Dette gør forløbet relevant og nærværende for både elever og forældre.


  Temadag

  Med udgangspunkt i elevernes besvarelser i den forudgående survey skal temadagen bidrage til at eleverne får:

  • et mere retvisende billede af de normer omkring risikoadfærd, som reelt hersker i deres klassefællesskab og blandt deres jævnaldrende
  • forståelse for, hvorfor og hvordan overdrivelser og misforståelser i forhold til risikoadfærd såsom eks. rusorienteret indtag af alkohol og rygning kan opstå
  • rum til refleksion over hvorfor og hvordan børn og unge fremstiller sig selv på bestemte måder når det kommer til forskellige former for risikoadfærd
  • kendskab til hvordan det kan påvirke børn og unge, hvis de har en overdrevet forståelse af hvor risikovillige deres klassekammerater/jævnaldrende er
  • kendskab til hvordan de selv (og som del af en gruppe) kan bidrage til at forhindre sociale overdrivelser i at opstå
  • udfærdiget en konkret og eksplicit aftale/plan for det gode fællesskab i klassen med henblik på holde fast i retvisende normer og undgå misforståelser


  Forældremøde

  Det overordnede formål med forældremødet (med udgangspunkt i de former for risikoadfærd, som skønnes aktuelle) er, at forældrene skal motiveres til at:

  • Tage stilling - til hvor deres grænser går
  • Gå i dialog - med deres børn og de andre forældre i forældregruppen
  • Lave aftaler - ud fra en struktureret dialog/forventningsafstemning med gensidig respekt laver forældrene konkrete og eksplicitte aftaler i forældregruppen, som efterfølgende revideres på årsbasis.


  Opfølgning

  Opfølgningen skal medvirke til at eleverne:

  • Fortsat reflekterer over hvorfor og hvordan sociale overdrivelser opstår samt deres egen forpligtigelse i at forebygge dette
  • Forpligtes på deres medvirken i klasseaftalen


  KONTAKT MIG

  61 65 24 69

  Info@socialpejling.dk

  CVR: 39765926

  © Copyright. All Rights Reserved.