Undervisningsforløb

Undervisningsforløb

 

Ungdomsliv online - netetik og digital dannelse (3.-10. klasse)


Omfang: 4 lektioner


Unge er sociale sammen på en anden måde, end unge var det for 20 år siden. Det skyldes ikke mindst de sociale medier, som er en afgørende medspiller i de unges kommunikation, identitetsdannelse og sociale samvær. I skrivende stund er børn i gennemsnit 8 år, når de får deres første smart-phone og knap 1/3 af alle unge i 7. klasse er på internettet mere end fire timer om dagen. Internettet, mobiltelefonen, tabletten og de sociale medier må således siges at være en væsentlig del af de unges opvækst.


Det er der mange gode positive ting ved, men der er også nogle negative. Både set i forhold til at de unge kan bringe sig selv i forskellige former for risiko, og at de unge har mulighed for at lave utryg-hedsskabende og trivselsskadende handlinger over for hinanden eller deciderede ulovlige handlinger.


Oplæggene lægger fokus på digital dannelse i et trivselsperspektiv og skal medvirke til at opbygge et etisk filter, som kan fungere som "buffer", når de unge bruger internettets muligheder i interaktion med hinanden. Dette filter kan lærere og forældre hjælpe med at etablere og aktivere og sørge for løbende at vedligeholde op gennem skoleårene. Tanken er således at oplæggene skal fungere som en kontinuerlig opfølgning på denne proces gennem hele elevens skoleliv.


Med udgangspunkt i data fra den udfyldte survey præsenteres eleverne for en række problematikker og dilemmaer, som de skal forholde sig til gennem skiftende arbejdsformer som "værdilinjen" og "dobbeltcirkler" mm. Undervejs skal eleverne forsøge at identificere nogle af de digitale udfordringer, som er særlige for netop deres klassefællesskab. Eleverne skal endvidere reflektere over, hvilke muligheder der er for at imødekomme disse udfordringer individuelt og i fællesskab i klassen. Forløbet kan fungere som en katalysator/inspiration til det videre arbejde med elevernes digitale dannelse og trivsel. Forløbet kan således ikke stå alene og bør tænkes ind i en bredere pædagogisk og didaktisk kontekst. For at få det optimale udbytte af forløbet skal klasseteamet følge op på det arbejde som igangsættes (jeg bidrager gerne med sparring).


Oplæggene er udformet til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling og har tematiske overlap, men de er udformet således, at de introducerer de mest relevante temaer for den pågældende aldersgruppe. Gennemgående temaer for alle tre oplæg er:


  • Fællesskabets betydning for eleverne på de sociale medier

  • Apps og sociale medier

  • Mobil hele tiden - fællesskab og stress

  • Misforståelser, sprog og mobning

  • Privatliv, billedetik og digitale fodspor

Oplæggene tilgodeser desuden undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål i faget dansk.Helt Normalt? - forebyggelse af sociale misforståelser omkring alkohol, rygning og festkultur (6.-8. klasse)


Omfang: 4 lektioner


"Alle de andre gør det!". En sætning de fleste lærere og forældre ofte bliver konfronteret med. Unge har ofte en overdreven opfattelse af, at "de andre" (jævnaldrende) får lov til meget mere end de selv gør. Omkring teenage-alderen begynder vennernes holdninger og normer at få større betydning end forældrenes. Mange unge begynder at "pejle" efter flertallet, i et forsøg på at undgå at skille sig ud fra mængden. Ofte sker denne pejling på et fejlagtigt grundlag, hvilket kan medføre, at den unge vil være tilbøjelig til at efterligne en (ikke eksisterende) adfærd. Dette er særligt problematisk ift. risikoadfærd såsom rygning, indtag af alkohol, brug af euforiserende stoffer mv.

For at imødekomme og forebygge sådanne sociale misforståelser er det vigtigt, at de unges forestillinger og forventninger til sig selv og andre afdækkes og italesættes. 

Oplægget vil have særlig fokus på sociale misforståelser vedr. alkoholforbrug med henblik på, at de unge opbygger den bedst mulige alkoholkultur. En tidlig debut kan have konsekvenser resten af livet. De unge skal informeres om alkohol og gennem refleksion være forberedt på at træffe gode valg i fremtiden.

Det anbefales, at lærerteamet, i nær tilknytning til oplægget (gerne samme dag), indkalder til et forældremøde med henblik på forventningsafstemning (udfærdigelse af "forældrekontrakter") og debat vedr. unges alkoholvaner. Her medvirker SSP naturligvis gerne, hvis det ønskes.

Bearbejdning af sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser har ved tidligere forebyggende forsøg vist sig at have dokumenteret effekt i forhold til at mindske unges risikoadfærd (eks. Balvig, Holmberg og Sørensen 2005: "Ringstedforsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet").

Oplægget tilgodeser færdigheds- og vidensmål under temaet "sundhed og trivsel" under det obligatoriske emne (jf. folkeskolelovens § 7) sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. I forbindelse med oplægget arbejder eleverne med statistik og teoretisk sandsynlighed, som ligeledes tilgodeser videns- og færdighedsmålene for faget matematik på 7. - 9. klassetrin. Dit liv, dit valg - ungdomskriminalitet og konsekvens (6.-10. klasse)


Omfang: 3 lektioner


Selvom ungdomskriminaliteten de sidste 30 år har været markant faldende var det i 2010 knap 52 % af de adspurgte unge i folkeskolens 8. klasse, der oplyste, at de havde overtrådt en eller flere af straffelovens paragraffer - dog typisk i form af "mindre alvorlige tyverier" (Balvig m.fl. 2011: "Lovlydig Ungdom").


Med udgangspunkt i teorien om social pejling tilsigter behandlingen af dette tema:


  • At bevidstgøres eleverne om konsekvenserne forbundet med kriminalitet (sociale, økonomiske, juridiske mv.)

  • Afklare begreber der relaterer til emnet, eks. "kriminel lavalder", "straffeattest", "forsøg og medvirken" mv. 

  • At bevidstgøre eleverne om evt. eksisterende flertalsmisforståelser vedr. jævnaldrendes kriminelle adfærd og mindske det oplevede gruppepres og eftergivenhed overfor dette, således, at den unge i højere grad vælger ud fra egne værdier og forestillinger. 

  • At indgå i dialog med eleverne om tyveri, bedrageri, hærværk og vold med henblik på at den enkelte elev får mulighed for at tage stilling til, hvad der er et godt liv og hvad dette kræver af eleven.

Ovenstående belyses gennem dialogbaseret arbejde med cases, der vedrører emner som vold, tyveri, hærværk og problemskabende adfærd på de sociale medier. Eleverne arbejder ligeledes med afdækning af evt. sociale misforståelser i klassen via den spil-baserede læringsplatform "Kahoot".

KONTAKT MIG

61 65 24 69

Info@socialpejling.dk

CVR: 39765926

© Copyright. All Rights Reserved.